Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Трећа научна конференција са међународним учешћем
"Губици воде у систему јавног водоснабдевања"

Савез инжењера и техничара Србије, у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду, Институтом за водопривреду "Јарослав Черни", Инжењерском академијом Србије, ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад и ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац организује Трећу научну конференцију са међународним учешћем "Губици воде у систему јавног водоснабдевања".

Конференција се организује уз подршку Привредне коморе Србије - Удружења за комуналне делатности и Инжењерске коморе Србије, а под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Конференција се одржава 14. јуна 2024. године, у Београду, Дом инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3.

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и стручног рада као и размена идеја и искустава стручњака из области планирања, изградње и управљања водоводним системима, са нагласком на управљање губицима воде. Проблематика губитака воде у системима јавног водоснабдевања се већ дуже време намеће као веома актуелна са више аспеката. Конференција жели да укаже на значај управљања водоводима и нарочито на  проблематику одговорног пословања и управљања губицима воде, односно коришћења овог природног ресурса на начин који је одржив за генерације које долазе, у складу са циљем одрживог развоја Уједињених нација број 6: „Свима обезбедити чисту воду за пиће и санитацију“. На Конференцији ће бити разматрана проблематика развоја и унапређења система управљања губицима воде у процесима водоснабдевања с циљем да се стечена знања систематизују и пренесу на нивое водоводних предузећа, њихових оснивача и надлежних министарстава. Циљ Конференције је и да се укаже на потребе за јасном расподелом надлежности,  као и на чињеницу да успешно и одрживо смањење губитака воде за пиће тражи законски и финансијски оквир из којих проистичу обавезујући прописи, дефинисани циљеви, стимулативне мере и финансијски извори. Конференција ће бити и прилика за размену искустава и примера добре праксе, као и могућност да се присутни упознају са најновијим достигнућима у овој области и опремом за надзор и управљање губицима воде.

 ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

  • Искуства јавних комуналних предузећа у управљању губицима воде
  • Савремене методе за детекцију и смањење губитака воде из водводних система (мониторинг, мерења, регулисање притиска и др.)
  • Информационе технологије у функцији управљања губицима и повећања ефикасности рада водовода (GIS, базе података, математичко моделирање, SCADA и др.)
  • Регулатива, организационе и техничке мере
  • Сарадња водоводских предузећа, образовних и истраживачких институција, примери добре праксе

Конференција се одржава у Београду, у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3.

За све информације везано за Конференцију можете се обратити на тел 011/3230-067, 011/3235-891 или путем мејла office@sits.rs

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРИЈАВА

Одржана Друга научна конференција са међународним учешћем 
"Губици воде у систему јавног водоснабдевања"

Друга научна конференција са међународним учешћем „Губици воде у систему јавног водоснабдевања“ одржана је у Београду, у Дому инжењера „Никола Тесла“, 03. јуна 2023. године.

Организатор Конференције био је Савез инжењера и техничара Србије. Суорганизатори Конференције били су Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Инжењерска академија Србије, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Конференција је одржана под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, а уз подршку Привредне коморе Србије Удружења за комуналне делатности.

Основни циљ Конференције био је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и стручног рада као и размена идеја и искустава стручњака из области планирања, изградње и управљања водоводним системима, са нагласком на управљање губицима воде. Проблематика губитака воде у системима јавног водоснабдевања се већ дуже време намеће као веома актуелна са више аспеката. Конференција жели да укаже на значај управљања водоводима и нарочито на  проблематику одговорног пословања и управљања губицима воде, односно коришћења овог природног ресурса на начин који је одржив за генерације које долазе, у складу са циљем одрживог развоја Уједињених нација број 6: „Свима обезбедити чисту воду за пиће и санитацију“. На Конференцији ће бити разматрана проблематика развоја и унапређења система управљања губицима воде у процесима водоснабдевања с циљем да се стечена знања систематизују и пренесу на нивое водоводских предузећа, њихових оснивача и надлежних министарстава. Циљ Конференције је и да се укаже на потребе за јасном расподелом надлежности, као и на чињеницу да успешно и одрживо смањење губитака воде за пиће тражи законски и финансијски оквир из којих проистичу обавезујући прописи, дефинисани циљеви, стимулативне мере и финансијски извори. Конференција ће бити и прилика за размену искустава и примера добре праксе, као и могућност да се присутни упознају са најновијим достигнућима у овој области и опремом за надзор и управљање губицима воде.

Тематика конференције обухватала је следеће области: Искуства јавних комуналних предузећа у управљању губицима воде; Савремене методе за детекцију и смањење губитака воде из водводних система (мониторинг, мерења, регулисање притиска и др; Информационе технологије у функцији управљања губицима и повећања ефикасности рада водовода (GIS, базе података, математичко моделирање, SCADA и др.); Регулатива, организационе и техничке мере; Сарадња водоводних предузећа, образовних и истраживачких институција, примери добре праксе.

На Конференцији је узело учешћа око 120 стручњака из земље и иностранства, запослених на факултетима, институтима, у јавно комуналним предузећима и фирмама које се баве производњом и дистрибуцијом опреме и софтвера, који су намењени за детектовање губитака у систему водоснабдевања.

На Конференцији је су презентовани радови стручњака из земље и иностранства који су прошли рецензију чланова Програмског одбора Конференције у саставу: доц. др Бранислав Бабић, проф. др Драган Милићевић, доц. др Матија Стипић, проф. др Горан Секулић, доц. др Милан Јакшић, проф. др Горан Орашанин, Никица Ивић, Душан Ђурић, Владимир Милојевић, Иван Богдановић, Маја Меденица, Иконија Караџић.

У оквиру радова презентоване су могућности примене DeNSE методе за секторизацију диструбутивних мрежа за редукцију губитака, могућности примене информационих технологија у циљу смањења губитака коришћење дигиталног близанца у процесу управљања губицима. Презентована је напредна аналитика за оцену ризика од појаве цурења и одређивање приоритета за реконструкцију цевовода, као и могућности моделирања водоводне мреже применом EPANET, могућности коришћења губитака у водоводно дистрибутивном систему као параметра за пропрачун потреба за водом, као и више примера добре праксе међу којима се издвајају пример смањења губитака у херцегновском систему водоснабдевања и пример континуиране активности на смањењу губитака у побољшању водне ефикасности услуге водоснабдевања у ВиК Грачаница и сл.

Презентацију радова је пратила конструктивна расправа, а на крају радног дела Конференције организован је и панел на теме: поузданост података о компонентама водног биланса и постојећа пракса и искуства на смањењу губитака воде.

Радни део Конференције пропратила је и изложба, на којој је узело учешћа дванаест излагача, фирми из земље и иностранства, које се баве производњом и дистрибуцијом опреме и софтвера за детекцију губитака. У радном делу Конференције четири фирме су презентовале своја искуства у раду на терену и примени одговарајућих система за детекцију губитака и њихову редукцију.

Рад Конференије је финализиран и конкретизован у форми закључака.

Изузетно интересовање за рад Конференције и предметну проблематику је сигуран показатељ да су направљени одређени кораци у правцу додатог едуковања стручне јавности о овој проблематици, као и да је омогућена размена искустава и прирема добре праксе, као и упознавање са научним достуигнућима у предметној области. Самим тим Савез инжењера и техничарфа Србије је, као органоизатор ове Конференције, остварио њене основне циљеве и дао допринос стављању акцента на проблематику губитака у систему јавног водоснабдевања.

 Закључци Конференције

Галерија слика 

 Друга научна конференција са међународним учешћем "Губици воде у систему јавног водоснабдевања"

Савез инжењера и техничара Србије, у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду, Институтом за водопривреду "Јарослав Черни", Инжењерском академијом Србије, ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад и ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац организује Другу научну конференцију са међународним учешћем "Губици воде у систему јавног водоснабдевања".

Конференција се одржава 9. јуна 2023. године, у Београду, под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и стручног рада као и размена идеја и искустава стручњака из области планирања, изградње и управљања водоводним системима, са нагласком на управљање губицима воде. Проблематика губитака воде у системима јавног водоснабдевања се већ дуже време намеће као веома актуелна са више аспеката. Конференција жели да укаже на значај управљања водоводима и нарочито на  проблематику одговорног пословања и управљања губицима воде, односно коришћења овог природног ресурса на начин који је одржив за генерације које долазе, у складу са циљем одрживог развоја Уједињених нација број 6: „Свима обезбедити чисту воду за пиће и санитацију“. На Конференцији ће бити разматрана проблематика развоја и унапређења система управљања губицима воде у процесима водоснабдевања с циљем да се стечена знања систематизују и пренесу на нивое водоводских предузећа, њихових оснивача и надлежних министарстава. Циљ Конференције је и да се укаже на потребе за јасном расподелом надлежности,   као и на чињеницу да успешно и одрживо смањење губитака воде за пиће тражи законски и финансијски оквир из којих проистичу обавезујући прописи, дефинисани циљеви, стимулативне мере и финансијски извори. Конференција ће бити и прилика за размену искустава и примера добре праксе, као и могућност да се присутни упознају са најновијим достигнућима у овој области и опремом за надзор и управљање губицима воде.

 ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

  • Искуства јавних комуналних предузећа у управљању губицима воде
  • Савремене методе за детекцију и смањење губитака воде из водводних система (мониторинг, мерења, регулисање притиска и др.)
  • Информационе технологије у функцији управљања губицима и повећања ефикасности рада водовода (GIS, базе података, математичко моделирање, SCADA и др.)
  • Регулатива, организационе и техничке мере
  • Сарадња водоводских предузећа, образовних и истраживачких институција, примери добре праксе

Конференција се одржава у Београду, у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3.

За све информације везано за Конференцију можете се обратити на тел 011/3230-067, 011/3235-891 или путем мејла office@sits.rs

Прво саопштење

ДРУГО САОПШТЕЊЕ С ПРОГРАМОМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Пријава


 ГЛАВНИ СПОНЗОР


 

VonRoll Hydro

VonRoll Hydro Београд је основан 2013. године и део смо vonRoll Infratec групе из Швајцарске. Од оснивања фирма се бави пројектовањем и развојем електронских склопова, да би од 2015. године започели и са производњом уређаја.
VonRoll Hydro је водећа светска компанија у производњи система за снабдевање и контролу снабдевања водом. Наша мисија је нулти губитак воде и за ту потребу vonRol је развио нову генерацију интегрисаних и иновативних производа и услуга. Уз помоћ нашег INFRAPORT  софтвера могућ је преглед и управљање водом и инфраструктуром у реалном времену. Наши уређаји пружају најсавременија решења за константан надзор, контролу, сервисирање, мониторинг и правовремено откривање губитака воде.

Сајт фирме   

 

 

 


Metito 

Metito  је водећи пружалац интелигентних решења за управљање водом и алтернативном енергијом у пословним сегментима: пројектовање и изградња, комуналне услуге, рад и одржавање, хемијска решења. Узимајући у обзир своје врхунске инжењерске могућности, компанија пружа прилагођена и одржива инфраструктурна решења која представљају оснивачке принципе компаније: Утицај, Одрживост, Иновација.

Metito  послује у целокупном ланцу прераде воде, специјализован је за десалинизацију, прераду отпадних вода, поновну употребу воде и индустријска решења. Metito је такође водећи инвеститор и оператер одрживих водних ресурса, са снажним портфолиом широм кључних географских подручја, обухватајући  greenfield и brownfield структуре. Metito је пионир јавно-приватног модела пословања (ППП) у седам земаља широм света, обухватајући Египат, Краљевину Саудијску Арабију, Узбекистан, Уједињене Арапске Емирате, Руанду, Катар и Србију.

Metito  је кључни покретач циркуларне економије са снажном посвећеношћу раду са владама, индустријама и заједницама на обезбеђивању њихових потреба за водом пружајући одржива инфраструктурна решења и идеално је позициониран захваљујући чињеници да поседује више од 60 година искуства и успешног развоја пројеката у преко 50 земаља широм света.  

Сајт фирме

 


 СПОНЗОРИ


 

 GRUNDFOS

Grundfos Srbija d.o.o.. покрива тржиште Србије, Црне Горе, Македоније, Албаније и Косова и овлашћена је да увози - пумпе, пумпне системе, резервне делове и остале производе компаније Грундфос. Продајни сектор компаније Grundfos, има 15 запослених, од којих је 8 висококвалификованих инжењера са дугогодишњим локалним и интернационалним искуством везаним за продају, техничку и сервисну подршку. На целокупном тржишту које покрива Грундфос Србија изграђена је мрежа овлашћених дистрибутера који својим лагерима производа обезбеђују брзу испоруку до крајњег корисника, као и мрежа Ауторизованих Сервисних партнера који омогућавају решавање сервисних интервенција у најкраћем могућем року. Образовање, учестали тренинзи и обуке, као и искуство наших дистрибутера и сервисера у области пумпне индустрије гарантује пружање услуга врхунског квалитета.  Поред продајног сектора компаније Grundfos, у Инђији се налази и производни погон који тренутно производи три врсте пумпи. Једна од њих је и најпопуларнија и најпродаванија Grundfos пумпа са годишњом производњом од 16 милиона и покрива више од 50% светског тржишта. Реч је о малој УПС циркулационој пумпи за циркулацију течности у системима за грејање и климатизацију. Поред УПС пумпи серије 100 и 200 у Инђији је покренута и производња јединице који је намењена за отпадне воде у домаћинствима – Сололифт.
Производња и пумпе
Годишња производња више од 16 милиона пумпних јединица чини Grundfos једним од водећих светских произвођача пумпи. Главни поризводи су циркулационе пумпе за грејање и климатизацију као и друге циркулационе пумпе за индустрију, водоснабдевање, отпадне воде и дозирне пумпе. Данас је Грундфос највећи светски произвођач циркулационих пумпи и покрива око 50% светског тржишта овим пумпама. Осим пумпи Grundfos производи стандардне и потопљене моторе, као и врхунску електронику за надзор и регулацију пумпе.

Сајт фирме


 

PRotOK

PRotOK је компанија која се специјализовала за пројектовање и имплементацију информационих система базираних на ГИС технологији. Наше циљно тржиште су трговинска предузећа која поседују или управљају комуналном инфраструктуром (водовод, канализација, гас, јавна расвета, ДТК-оптичке инсталације, одвоз отпада, гробља, зелене површине,...), односно комунална предузећа и локалне самоуправе (градови и општине).
Информациони систем PRoGIS омогућује вођење свих евиденција и техничких активности у комуналном предузећу, као што су просторне евиденције инфраструктуре, евиденције кварова, тестирање хидраната, чишћење канализације, издавање сугласности итд. Такође повезује ГИС са другим информационим системима у јединствену целину (веза на Пословни систем наплате, SCADA систем, хидраулично моделирање) и тиме омогућује коришћење података из тих система у просторном окружењу. Такво повезивање и приступ подацима о потрошачима и потрошњи те мерењима из SCADA система у реалном времену омогућила су вођење надзора губитака као свакодневну активност.   
Због просторног карактера података, за развојно окружење је изабран ГИС, а подаци су организовани у једну од релационих база података (Microsoft SKL Server, Oracle...) према Опен ГИС стандарду. У зависности од намене и начина коришћења модула (теренски рад, канцеларијски рад или комбинација), модули имају свој десктоп, wеб и мобилни део или комбинацију.
Развој PRoGIS-а је почео 1995. године и тренутно има преко 50 корисника у 5 земаља и 5 језичких варијанти. Софистицираност, сложеност и обим развијеног софтвера, заједно са значајним референцама, стављају нас на водећу позицију у нашој индустрији у ширем региону.
Поред развоја софтвера, PRotOK обезбеђује унос података, едукацију и одржавање софтвера, а често помаже пројектантима при реализацији њихових хидрауличких, развојних или рехабилитационих пројеката.


Сајт фирме  


V-ELIN DOO

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма V-ELIN DOO je фирма у приватном власништву основана 1992. године. Oсновна дјелатност фирме је пројектовање индустријске електронике и аутоматике постројења, извођење радова на аутоматизацији постројења, као и израда и одржавање електроничких склопова и уређаја. Осим производње, за своје купце и пословне партнере фирма нуди цијелокупна рјешења од идеје и потребе, до коначног резултата.

Опширније

Сајт фирме  

 


 OmniData

 Фирма OmniDatа се бави имплементацијом и одржавањем пословних информационих система за јавна и комунална предузећа, а специјализирана је за развој софтверских компоненти система НАПЛАТА намењених за системе за евидентирање потрошње и обрачун комуналних услуга у циљу повећавања ефикасности процеса обрачуна и наплате у јавним и комуналним предузећима. Од оснивања јуна 2002, професионално су се определили и специјализовали за обављање послова везаних за системе за обрачун практично свих комуналних услуга, евиденцију потрошње, фактурисање и наплату воде, грејања, природног гаса, одношења чврстог отпада, закупа простора и осталих комуналних услуга.

На пољу информационих технологија које се могу применити комуналним предузећима успоставили су сарадњу са лидерима на овим просторима, тако да заједно са партнерима као конзорцијум, применом готових софтверских компоненти, могу да изграде савремен интегрални информациони систем који обједињава све пословне процесе: рачуноводство и финансије, кориснички сервис, евиденцију потрошње, обрачун и наплату, рекламације, управљање у реалном времену (SCADA), евиденцију потрошње на терену помоћу ПДА рачунара, системе даљинског очитавања бројила (AMR), географске информационе системе (GIS), геопозиционирање и праћење (GPS), аутоматске корисничке сервисе (InfoTel, SMS, WEB), архивирање документације, интернет пословање...

Сајт фирме


 МИНАЛ д.о.о.

 

МИНАЛ д.о.о. је основан 2005. године и његова основна делатност је производња, сервисирање и калибрација уређаја за детекцију експлозивних и токсичних гасова.

Од самог оснивања, МИНАЛ д.о.о. је овлашћени заступник и сервисер уређаја и опреме немачке фирме Sewerin за територију Србије.

Фирма Hermann Sewerin GmbH iz Gü tersloha у Немачкој има већ деведесетогодишњу традицију у производњи уређаја за тражење пропуштања и лоцирање места квара на водоводним и гасним инсталацијама. Дугогодишње искуство и врхунска технологија сврставају фирму Се wерин у сам врх произвођача опреме за контролу водоводних и гасних инсталација.

У склопу заступства за читав програм фирме Sewerin, имамо организован и сервис који има на лагеру и све потребне резервне делове.

Сајт фирме


 MIKRO KONTROL

MIKRO KONTROL је основан у Београду 1996. године. Током 27 година рада у области индустријске аутоматизације успешно смо реализовали више од 800 пројеката, који покривају широк спектар софтверских и хардверских решења примењених у различитим индустријама.
Као независан Систем Интегратор у индустријској аутоматизацији, у могућности смо да испоручимо високо специјализована решења базирана на различитим платформама најзначајнијих светских произвођача опреме као што су  Omron, Siemens, ABB, Schneider Electric, Yokogawa и Rockwell Automation.
Наша решења су прилагођена захтевима наших клијената као што су ThyssenKrupp, FLSmidth, Strabag, Dobersek Engineering, ЈП Београдски водовод и канализација, Hesteel, Bor Copper Industry, Fiat, CRH Cement, Lesaffre Biospringer, Tetra Pak.
Од 2018. године присутни смо и на иностраном тржишту. Седиште фирме је смештено у Немачкој, у граду Дортмунд.

Сајт фирме


 

 Petrol

 У Петролу се са пројектима " Digital Inteligent Smart Networks – Water Sistems" (DISNet-WS), на којим радимо кроз различите пословне моделе, бавимо још од 2010. године. Побољшањем ефикасности рада водоводног система осигуравамо већу оперативну безбедност, смањујемо ризике у обезбеђивању усклађености и здравља воде за пиће на дистрибуционом путу од извора воде до коришћења код крајног потрошаћа, предвиђамо будуће оперативне сценарије и осигуравамо правилан пренос знања и комуникацију између генерација.

Дигитална трансформација је постала чињеница и стварност у свету. То је феномен који мења структуру националних економија, утиче на макроекономске категорије и радикално мења услове за управљање и рад појединачних предузећа. Међутим, кључни изазов за сваког доносиоца одлуке је да има у сваком тренутку на располагању све информације неопходне за доношење праве одлуке. Овај изазов прати потребу за новим концептом управљања информацијама, који ће омогућити свеобухватан преглед рада система инфраструктуре урбаног водног циклуса (водоводног система) и могућност брзог, проактивног реаговања.

 У контексту дигиталне трансформације и паметне инфраструктуре, Петрол обезбеђује одговарајући производ и услугу која пружа перманентна технолошка побољшања за бржу и бољу анализу података у реалном времену, самим тим и могућност бржег и квалитетног   доношења одлука.

  Сајт фирме

 


Пан инжењеринг

 

Пан инжењеринг – адаптација и одржавање водоводних и кализационих система
Фирма се бави тражењем кварова на водоводним (хидрантским) и канализационим мрежама, на нивоу региона, града, фабрике и мањих затворених система.
Врше

 Сајт фирме

 


АРМАС
АРМАС се бави пројектовањем, развојем и производњом арматуре за цевоводне системе, која се користи приликом изградње и реконструкција цевовода, као и за санирање различитих врста кварова на мрежи, од процуривања, преко пуцања, до ломова цеви.

Поред производње класичних спојница за све врсте цеви, производимо и низ специјалних спојница којима се брзо, лако и ефикасно санирају пуцања цеви и цурења на спојевима цеви, без искључивања воде и без сечења цеви.

Током 25 година пословања имали смо прилике да сарађујемо са изузетно великим бројем клијената у земљи и региону, како из јавног, тако и из приватног сектора. Не постоји ниједан већи водовод у Србији, Црној Гори или Републици Српској са којим нисмо остварили успешну сарадњу, а имамо иностране партнере и из Мађарске и Северне Македоније.
                                                               Сајт фирме
 
 ALIAXIS
Aliaxis Serbia је део глобалне Aliaxis grupe kompanija, са седиштем у Бриселу. Фокус Aliaxis групе су одржива решења у изградњи и одржавању цевовода за дистрибуцију воде, природног гаса, отпадних вода и индустријских система транспорта агресивних флуида - цевоводи, вентили, спојни елементи, мерни уређаји, аутоматика, алати. Aliaxis Serbia врши дистрибуцију производа који се производе у оквиру  Aliaxis групе компанија и партнерских фирми. Производе дистрибуира на територији Србије, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине
Сајт фирме

 
ПОЛИЕТИЛЕНСКИ СИСТЕМИ 
 
Полиетиленски Системи доо је генерални заступник компаније GEORG FISCHER PIPING SYSTEMS (+GF+), Šafhauzen Швајцарска за Републику Србију, за програме:
UTILITY  (транспорт и дистрибуција пијаће/техничке воде), INDUSTRY (третман вода/регулација и управљање/мерна орпема/аутоматизација) и BUILDING TECHNOLOGY (унутрашње инсталације за хлађење/грејање/топлу и хладну пијаћу воду).
Употреба најквалитетнијих материјала, најсавременије технологије израде, иновативност и жеља за сталним напретком је учинила да компанија +GF+ постане светски лидер у свим наведеним областима. Велики број производа који се у данашње време користе су настали управо у постројењима и лабораторијама +GF+. Посебно би смо истакли следеће производе: Лептир вентил серије 565, НЕОФЛОW - аксијални регулатор притиска са пластичним телом, COOL-FIT PE- предизоловани систем цевовода од полиетилена
МИ ИМАМО РЕШЕЊЕ ЗА СВЕ ВАШЕ АПЛИКАЦИЈЕ!
 
Сајт фирме
 

Одржана Конференција "Губици воде у систему јавног водоснабдевања"

У Београду је 3. јуна 2022. године, уз присуство 100 учесника, стручњака из јавно комуналних предузећа, градских управа, института и факултета одржана Конференција "Губици воде у систему јавног водоснабдевања".

Организатор Конференције био је Савез инжењера и техничара Србије, а Конференција је реализована у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, Инжењерскoм академијом Србије.

На отварању Конференције присутнима се обратио мр Богдан Влаховић, генерални секретар СИТС указујући на значај предметне проблематике. У име Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре присутне је поздравила г-ђа Бојана Јовановић. Учеснике Конференције поздравио је и г-дин Никица Ивић технички директор ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

На Конференцији је презентовано седам радова еминентних стручњака из ове области у оквиру којих су између осталог обрађивани и биланси вода у предузећима ВИК у Републици Србији, разматрано тренутно стање и напретци који су отварени када се ради о управљању губицима у ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, ЈКП "Београдски водовод и канализација" и ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, повећање поузданости компоненти водног биланса у водоводном систему, увођење система за осматрање и управљање радом система водоснабдевања и активну контролу губитака на примеру система водоснабдевања Брестовац-Бојник-Дољевац, као и садашњост и будућност рада на контроли губитака са акцентом на важност људских ресурса.

У другом делу Конференције одржан је панел на тему "Губици и дигитализација". Учесници панела били су г-ђа Бојана Јовановић из  Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, г-дин Далибор Јокнић, секретар Удружења за комуналне делатности Привредне коморе Србије, г-дин Владимир Милојевић, извршни директор за развој пројектовање и инвестиције ЈКП "Београдски водовод и канализација" и г-дин Никица Ивић технички директор  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. Модератор панела био је мр Богдан Влаховић, генерални секретар СИТС.

Након одржане Конференције „Губици воде у систему јавног водоснабдевања“ општа је оцена да је Конференција била изузетно квалитетна и успешна, са стручним и компетентним предавачима, веома актуелним темама и да су учесници били кључни људи од струке из система јавног водоснабдевања. Губици воде представљају озбиљну препреку одрживости. У водоводним системима у Србији губи се више од трећине произведене воде, а у петини водовода губици прелазе и 50%.

На Конференцији је разматрано зашто је овакво стање и који су проблеми и констатовано је следеће:

Стварањем циљне групе, односно окупљањем стручних и одговорних људи из целе земље, заједничким радом могле би се значајно унапредити све активности из домена контроле губитака воде и дигитализације у системима јавног водоснабедевања у нашој земљи.

На Конференцији је закључено следеће:

1. Главна порука Конференције је анимирање шире заједнице на унапређењу контроле и смањења губитака воде у системима јавног водоснабдевања, као што су:

 2. Вода је у темељу одрживог развоја и критична је за друштвено економски развој, производњу енергије и хране, здравље еко система и сам људски опстанак.

3.Плановима пословања треба утврдити стратешке смернице којима су дефинисани циљеви, мере, активности и носиоци послова на смањењу губитака, дефинисати процедуре, као и показатеље успешности мера и активности на смањењу губитака за планиране временске периоде.

4. Правовремено и једноставно прикупљање и управљање информацијама данас је питање успешности пословања предузећа.

5. Дигитализација игра кључну улогу у повећању ефикасности и квалитету услуга које пружају предузећа за водоснабдевање. Дигитална трансформација тражи од водоводних предузећа да користе алате за подршку планирању и доношењу оперативних одлука у вези са услугама које пружају што ће резултирати побољшању пословања.

6. Технологије и Индустрија 4.0 имају и имаће велики утицај на рад водоводних система. Сложени проблем аутоматизације неког урбаног водоводног система најпре ће моћи да реши тим састављен од експерата за водоводне системе и технологије Индустрије 4.0

7. Нова техничка опрема, развој и надоградња водоводних система, у блиској будућности мораће да буду праћени одговарајућим развојем, образовањем и обуком особља водоводних организација.

9. Неопходно је наставити са одржавањем овог типа Конференције са могућим организовањем и радионица, поред конференцијског дела, које би ставиле посебан акценат на одређена питања попут оних како ефикасно комуницирати са јавношћу/потрошачима/ политиком и сл.

Сви радови презентовани на Конференцији публиковани су у Зборнику радова.

ГАЛЕРИЈА СЛИКА 

Конференција " Губици воде  у систему јавног водоснабдевања"

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије, а у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, Инжењерскoм академијом Србије, у Београду ће 03. јуна 2022. године бити одржана Конференција "Губици воде у систему јавног водоснабдевања."

Проблематика губитака воде у систему јавног водоснабдевања се већ дуже време намеће као веома актуелна са више аспеката. Скуп се организује са циљем да се у првом реду укаже на значај управљања питким водама, као најважнијим светским ресурсом, као и на проблематику одговорног пословања и управљања губицима воде, односно коришћења овог природног ресурса на начин који је одржив за генерације које долазе. На скупу ће бити разматрана проблетика развоја и унапређења система управљања губицима воде у процесима водоснабдевања с циљем да се стечена знања и одлуке системски пренесу на сва три новоа, ниво предузећа, оснивача и министарстава. Циљ скупа је и да се укаже на последице расутих и недефинисаних надлежности, као и на чињеницу да успешна и одржива редукција губитака воде тражи политички, законски и финасијски оквири из којих проистичу обавезујући прописи, дефинисани циљеви стимулативне мере и финансијски извори.  Скуп ће бити и прилика за размену искустава и примера добре праксе, као и могућност да се присутни упознају са најновијим достигнућима у овој области и опремом за надзор и управљање губицима.

На конференцији ће бити презентовани радови по позиву еминентних стручњака из ове области. 

Програм Конференције

 

1.Предраг Богдановић, Нинослав Петровић, Милан Петровић

Биланси вода у предузећима ВИК Републике Србије 2000-2020 – стање губитака воде

2. Доц. др Бранислав Бабић, доц.  др Дамјан Иветић

Повећање поузданости компоненти водног биланса у водоводном систему

3. Др Драган Радивојевић, проф. др Драган Милићевић, Борко Радивојевић

Увођење система за осматрање и управљање радом система водоснабдевања и активну контролу губитака на примеру система водоснабдевања Брестовац – Бојник- Дољевац

4. Никица Ивић

Управљање губицима воде у систему ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

5. Маја Меденица, Марина Николић, Горан Јовановић

Унапређење рада на смањењу губитака у Београдском водоводу

6. Горан Гавриловић, Иван Богдановић

Анализа губитака воде у дистрибутивној мрежи ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Искуства из окружења

7. Јурица Ковач

Садашњост и будућност рада на контроли губитака воде и важност људских ресурса

Конференција се одржава у Дому инжењера "Ни9кола Тесла" у Београду Кнеза Милоша 9/3 с почетком у 10 и 30 часова.

Детаљнијe информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара Србије на тел 011/3230-067 office@sits.rs

САОПШТЕЊЕ

 Пријава  

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs