Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут

IX     ЈАВНОСТ РАДА

 

Члан 72

Рад СИТС и његових органа је јаван.

Изузетно, орган СИТС може одлучити да се седница или поједине тачке дневног реда одрже без присуства јавности.

Члан 73
СИТС има свој часопис Техника. Може имати и  привремено или стално гласило, издаје књиге, приручнике, монографије и друга издања, чије се издавање утврђује Правилником о издавачкој делатности који усваја Управни одбор СИТС.

СИТС има свој веб-сајт који уређује и на њему објављује све важне садржаје рада, активности и информације.

    X –   СТРУЧНА СЛУЖБА

  

Члан 74

СИТС има своју Стручну службу за извршавање организационих, стручних, административних, финансијских, техничких, помоћних и других послова СИТС, његових органа и тела, као и послова у вези са имовином и пословн им простором којима располаже у Домовима инжењера у улици Кнеза Милоша бр. 7 и у улици Кнеза Милоша бр. 9-11. Стручна служба СИТС нема својство правног лица. Стручном службом руководи генерални секретар.

 

Члан 75
Права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у Стручној служби, остварују се на основу Закона и општих аката СИТС које доносе органи СИТС и аката које доноси генерални секретар.

XI – ПРЕСТАНАК РАДА СИТС  

  

Члан 76
СИТС престаје д а рад и у случајевима предвиђеним Законом.
Одлуку о престанку рада СИТС доноси Скупштина.
У случају престанка рада СИТС, целокупна имовина припада домаћем недобитном правном лицу које је основано ради остваривања истих или сличних циљева. Одлуку о томе, на предлог Надзорног одбора, доноси Скупштина СИТС-а.

 

Члан 77
О престанку рада СИТС на начин утврђен законом и овим статутом, председник СИТС дужан је да у року од 15 дана извести надлежни орган, ради брисања из Регистра.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs