Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут

V ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ РАДА и ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 36

СИТС је заинтересован и посебно се ангажује у остваривању одређених интереса индивидуалних чланова СИТС, који се одвијају и организују, поред осталог и у другим видовима и облицима организовања, рада и деловања и то:

Члан 37
1. ЈИНА – Југословенска инжењерска академија  

СИТС и чланови СИТС заинтересовани су за постојање и рад ЈИНА – Југословенске инжењерске академије (у даљем тексту ЈИНА), јер је СИТС један од оснивача ЈИНЕ.

ЈИНА је основана у складу са Законом као самостални облик деловања и рада, има свој Статут, своје органе и изворе финансирања.

СИТС као један од изворних оснивача ЈИНА у име своје и својих чланица које су оснивачи ЈИНА, и које су дале сагласност и овластиле СИТС да их представља, свој посебан интерес за њено постојање и активности исказује, поред осталог и учешћем својих представника у раду Скупштине ЈИНА и у обезбеђењу одређених услова за њен рад и деловање. У том правцу обезбеђује одговарајући простор, одређену материјалну, финансијску и логистичку подршку. ЈИНА има потребу и обавезу да на одговарајући начин назначи у својим општим актима и документима СИТС као активног оснивача и да у својим извештајима истакне допринос СИТС у њеном раду.

Међусобне обавезе и права између СИТС, као Оснивача и ЈИНА регулишу се Уговором.

Оснивачи и ЈИНА формирају, на паритетној основи , Скупштину ЈИНА која се стара и одлучује о примени и спровођењу Оснивачког акта.

Уколико се не остварују оснивачка права и друга међусобно регулисана права и обавезе, СИТС има право да обустави извршење својих обавеза према ЈИНА, о чему одлучују органи СИТС.

ЈИНА најмање једном годишње подноси СИТС одговарајући извештај о свом раду који се односи на СИТС, као активног оснивача и финансијера одређених активности и трошкова, и као власника пословног простора који ЈИНА користи.

  2.  Други видови организовања и рада  

СИТС и чланови СИТС-а заинтересовани су за постојање, рад и деловање Инжењерске коморе Србије, која се формира и ради у складу са Законом, правима, обавезама и овлашћењима које има и са којом жели и успоставља различите облике међусобне сарадње.

СИТС и његови чланови заинтересовани су за постојање и рад свог синдикалног организовања, који би у складу са Законом штитио професионалне, стручне и социјалне интересе својих чланова.

      
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs