Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут

XII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 78

Савез инжењера и техничара Србије има утемељење свог настанка, постојања, традиције, рада и пословања, делује у континуитету и носилац је укупно остварених достигнућа, садржаја рада, непокретне и покретне имовине и других вредности и то:

Савез инжењера и техничара Србије установио је 3. фебруар као Дан инжењера и техничара, датум када је основана прва „Техничарска дружина“ у Србији (3. фебруар 1868), који се посебно и традиционално обележава сваке године.

Никола Тесла постао је почасни члан нашег Савеза 1892. године.

 

Члан 79

СИТС има своју покретну и непокретну имовину којом управља и коју користи по принципу доброг домаћина.

Своју непокретну имовину СИТС је стекао изградњом два Дома инжењера у Београду и одређене пословне просторе у Новом Саду и Нишу које је добио легатима између два светска рата.

Дом инжењера Србије у ул. Кнеза Милоша бр.7, грађен је од 1932. до 1935. године, а Дом инжењера „Никола Тесла“ у ул. Кнеза Милоша бр. 9-11, грађен је у периоду од 1965. до 1969. године. Оба Дома инжењера грађена су сопственим средствима, средствима од поклона и донација чланица, чланова, физичких и правних лица, као и кредита које је СИТС вратио. Зграде у Нишу и Новом Саду користе чланице СИТС, а у Београду користе СИТС као власник и у складу са одлукама органа СИТС и други корисници, као што су чланице СИТС и закупци.

Члан 80

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања и примењиваће се од мах у вези са садржајем који се однос и на унутрашњу организацију, избор и рад органа и руководства и друге послове и активности СИТС, осим оних који су у вези са регистрацијом и други м садржајима лимитираним Законом о удружењима, и она ће се примењивати од дана овере Статута у складу са Законом о удружењима.

 

Члан 81

Општа акта СИТС која нису у супротности са одредбама Статута остају на снази, а остала ће се усагласити са овим Статутом у року од шест месеци од дана његовог усвајања.

Члан 82
Чланице СИТС дужне су и обавезне, да у року од 16 месеци од дана ступања на снагу овог Статута, усагласе своје Статуте и остала општа акта са Законом о удружењима и Статутом СИТС и о томе обавесте СИТС.

Чланици која не поступи у складу са првим ставом овог члана, престаје својство чланице СИТС и губи сва права стечена по том основу, а на основу одлуке Скупштине СИТС.

 

Члан 83

Овај Статут се доставља надлежним органима у складу са Законом о удружењима, свим чланицама и члановима органа СИТС, објављује се у гласилу СИТС или на веб- сајту СИТС.

Члан 84
Овај усклађени Статут Савеза инжењера и техничара Србије са Законом о удружењима усвојен је 29.10.2009. године на Скупштини Савеза инжењера и техничара Србије, Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 7, Врачар, а престаје да важи Статут Савеза инжењера и техничара Србије који је усвојила Скупштина СИТС дана 03.02.2006. године.    

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs