Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут

VII ОРГАНИ СИТС-а

 

Члан 39

Органи СИТС-а су:  

1. СКУПШТИНА СИТС

 

Члан 40

Скупштина је највиши орган СИТС. 

 

Скупштину чине председници чланица СИТС, председници Одбора и Руководилац центра за развој СИТС. 
Скупштина верификује чланове скупштине.

 

Скупштини могу присуствовати и представници интересних чланица СИТС без права одлучивања.

 

Члан 41

Скупштина СИТС:

Члан 42

Мандат чланова Скупштине траје четири године, уз могућност поновног избора.

Скупштина се одржава по потреби, а најмање једном годишње, а Изборна сваке четврте године.

Ванредна седница Скупштине сазива се најкасније у року од 30 дана, од дана писменог подношења захтева за њено одржавање од стране најмање 1/3 чланица СИТС или 1/3 чланова Скупштине СИТС, Надзорног одбора и Генералног секретара.

 

Члан 43
Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује више од 50 % чланова Скупштине.
Скупштина пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуке о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада СИТС неопходна је већина од 50 % броја чланова Скупштине.

Члан 44

Седницу Скупштине заказује председник СИТС по сопственој иницијативи и на основу одлуке Управног одбора, а ванредну седницу на предлог 1/3 чланица СИТС или 1/3 чланова Скупштине СИТС, Надзорног одбора и Генералног секретара, који се подноси у писменој форми 30 дана пре одржавања Скупштине.

 

Члан 45

Ближе одредбе о раду Скупштине, о саставу и раду њених чланова, начину сазивања и позивања утврђују се Пословником који доноси Скупштина.

    
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs